Waar groeien en graag zien hand in hand gaan

BuSO De Garve wil leerlingen in de eerste plaats laten groeien om zich ten volle te ontplooien.  Iedere leerling is uniek en bieden we ruimte om vanuit eigen talenten de wereld te ontdekken en al doende bij te leren.

In de tweede plaats streven we bij BuSO De Garve naar een geborgen sfeer, waar nabijheid en het gevoel van graag gezien te worden, voorop staan.  Hiermee creëren we een warme school waar eenieder zich thuis kan voelen.

Twee handen op één buik

Onze school biedt opleidingsvorm één (OV1) en opleidingsvorm twee (OV2) aan voor type 2,3 en 9. Meer informatie over de concrete werking staat in ons onderwijsaanbod. (link) In OV1 bereiden we onze leerlingen voor op een toekomst in een beschermd leef- en bezigheidsmilieu. Leerlingen van OV2 worden voorbereid op een leven in een beschermde leef- en arbeidsomgeving.

We durven over de grenzen van de opleidingsvormen te kijken bij de organisatie van activiteiten zoals openluchtklassen, musical, koor… Dit zorgt voor een samenhorigheidsgevoel en een dynamiek waarbij we elkaar ondersteunen en bijstaan waar nodig..  Zo zijn we onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen we een uniek geheel.

Met de handen op het hart

BuSO De Garve is een Katholieke dialoogschool. Christelijke waarden en normen zoals begrip, verdraagzaamheid, geduld, eerlijkheid, oprechtheid en vertrouwen vormen de basis van ons handelen. We hebben respect en aandacht voor andere levensbeschouwingen en houden rekening met de diversiteit binnen onze gemeenschap.

We dragen de leerlingen op handen

BuSO De Garve schaart zich vol overtuiging achter één gemeenschappelijk doel, onze leerlingen zo zelfstandig mogelijk leren leven. Door de nadruk te leggen op functioneel leren, trachten we de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst. Om dit te bereiken, werken we aan ontwikkelingsdoelen binnen drie levensdomeinen (wonen, werken en vrije tijd). We hebben oog voor de cognitieve, psychomotorische en socio-emotionele ontwikkeling van elke leerling, met aandacht voor ieders individuele noden en behoeften.

Dit vormt het uitgangspunt om klasgroepen samen te stellen, waarin respectvol leren omgaan met elkaar centraal staat. Aangezien dit ook aan de basis ligt om binnen de bredere samenleving goed te kunnen functioneren, hechten we veel belang aan de communicatie en interactie van onze leerlingen.

We geven les om elke jongere te laten groeien en het maximale uit het groeipotentieel te halen. Dit alles willen we bewerkstelligen door onze begeleidingsstijl af te stemmen op iedere unieke leerling, zodat deze tot leren komt. Graag zien is immers ook anders durven kijken en zodanig les te geven dat de leerling kan leren. Hiervoor baseren we ons op het emotionele ontwikkelingsniveau van onze leerlingen, a.d.h.v. de ontwikkelingsdynamische benadering van Došen. Zo zetten we niet enkel in op een zo groot mogelijke zelfstandigheid, maar houden we ook rekening met het welbevinden van iedere leerling. Zich goed voelen is immers een voorwaarde om tot leren en groeien te komen.

We steken de handen uit de mouwen

Als schoolteam staan we er steeds vol passie en begeestering om leerlingen te inspireren voor de rest van hun leven. Vanuit het multidisciplinair team, bestaande uit leerkrachten, logopedisten, kinesisten, orthopedagogen, directie, ondersteunend personeel en een verpleegkundige, biedt elk vanuit het eigen vakgebied de nodige ondersteuning aan iedere leerling. Samen doen we ons uiterste best om zo kwaliteitsvol onderwijs te garanderen. Als lid van dit team krijgen we immers de kans om ons verder te professionaliseren, te groeien, onze passie, talenten en creativiteit ten volle te benutten, om leerlingen zo veel mogelijk bagage mee te geven voor de toekomst.

We slaan de handen in elkaar

Op onze school trachten we maximaal in gesprek te gaan met alle betrokkenen, en dit zowel binnen als buiten de school. We beogen een nauwe samenwerking met ouders, internaten, CLB,… door open te staan voor overleg. Onze school stemt op zijn beurt zijn werking af op de scholengemeenschap waar het deel van uitmaakt, nl. KBO-Maasland VZW.

Samen zorgen we voor een krachtige leeromgeving waarin leerlingen graag gezien worden, kansen krijgen om te groeien en klaar zijn om hun vleugels uit te slaan!