OpleidingsVorm 1

Op OV1 bereiden we onze leerlingen voor op een toekomst in een beschermd leef- en bezigheidsmilieu. Dit betekent dat zij van thuis uit, of vanuit een beschermde woonvoorziening, naar een dagcentrum gaan. Het doel van de ontwikkeling is een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de leerling in de maatschappij. Belangrijk hierbij is het welbevinden van de leerling.
Omwille van de grote verscheidenheid aan leerlingen op OV1 delen we hen op in groepen die zo nauw mogelijk aansluiten bij hun behoeftes. Dit maakt het mogelijk om nog beter in te spelen op de individuele leerling. In de praktijk betekent dit dat in elke groep andere leerstof wordt aangeboden, gaande van zelfstandig eten en naar het toilet gaan tot rietvlechten en koken.

Verhelderend onderwijs

Voor leerlingen met een stoornis uit het autismespectrum en/of een psychiatrisch verleden is er een gestructureerde leeromgeving uitgewerkt. Per leerling zijn specifieke leertrajecten, weekschema’s, dagschema’s en werkschema’s voorzien.


De schoolinfrastructuur is aangepast en uitgebreid met een educatieve tuin.

Zorgklassen
Sommige van onze leerlingen zijn motorisch en cognitief niet altijd in staat om volledig zelfstandig zorg te dragen voor hun persoonlijk welzijn.

Ze hebben nood aan ondersteuning en individuele begeleiding bij heel wat handelingen. In de ZORG-klas komen we hieraan tegemoet.

Doeklassen

Het hoofdoel is het aanbieden van doe-activiteiten waarbij leerlingen de mogelijkheid krijgen om zichzelf nog meer te ontplooien. Het doen is geen doel op zich, maar een middel om het functioneren te optimaliseren binnen het schoolse gebeuren en om zich later aan te passen aan een aangepaste beschermde woonomgeving.

In de DOE-klassen staat het aanleren van nieuwe vaardigheden voorop.

Doe – SI

In de Doe-SI worden individuele leertrajecten aangeboden op maat van de leerling en in functie van een latere inschakeling in de maatschappij. Ze hebben op hun niveau de meeste vaardigheden verworven. Deze vaardigheden worden verder onderhouden en indien mogelijk nog uitgebreid naar het functionele.

Wat in de voorgaande jaren geleidelijk aan werd aangeleerd binnen de school, wordt nu ook buiten de school getraind en toegepast zodat de leerlingen hiermee in hun dagelijkse leefomgeving kunnen omgaan.

Doe-Vervolmakingsklassen

Het hoofddoel bij de Doe-vervolmakingsklassen is het aanbieden van activiteiten waarbij de leerlingen de mogelijkheid krijgen om zich tot hun maximum te ontplooien en dit verder te onderhouden.

In deze klassen gaan we de aangeleerde vaardigheden uitbreiden waar mogelijk en dit in functie van de zelfstandigheid.