OpleidingsVorm 1

Op OV1 bereiden we onze leerlingen voor op een toekomst in een beschermd leef- en bezigheidsmilieu. Dit betekent dat zij van thuis uit, of vanuit een beschermde woonvoorziening, naar een dagcentrum gaan. Het doel van de ontwikkeling is een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de leerling in de maatschappij. Belangrijk hierbij is het welbevinden van de leerling.
Omwille van de grote verscheidenheid aan leerlingen op OV1 delen we hen op in groepen die zo nauw mogelijk aansluiten bij hun behoeftes. Dit maakt het mogelijk om nog beter in te spelen op de individuele leerling. In de praktijk betekent dit dat in elke groep andere leerstof wordt aangeboden, gaande van zelfstandig eten en naar het toilet gaan tot rietvlechten en koken.

Haver

Vrije plaatsen voor schooljaar 2023-2024: klik hier

Het hoofdoel is het aanbieden van doe-activiteiten waarbij leerlingen de mogelijkheid krijgen om zichzelf nog meer te ontplooien. Het doen is geen doel op zich, maar een middel om het functioneren te optimaliseren binnen het schoolse gebeuren en om zich later aan te passen aan een aangepaste beschermde woonomgeving.

In Haver staat het aanleren van nieuwe vaardigheden voorop.

Haver+

Vrije plaatsen voor schooljaar 2023-2024: klik hier

Het hoofddoel bij de Haver+klassen is het aanbieden van activiteiten waarbij de leerlingen de mogelijkheid krijgen om zich tot hun maximum te ontplooien en dit verder te onderhouden.In deze klassen gaan we de aangeleerde vaardigheden uitbreiden waar mogelijk en dit in functie van de zelfstandigheid.

Spelt

Vrije plaatsen voor schooljaar 2023-2024: klik hier

In de Spelt worden individuele leertrajecten aangeboden op maat van de leerling en in functie van een latere inschakeling in de maatschappij. Ze hebben op hun niveau de meeste vaardigheden verworven. Deze vaardigheden worden verder onderhouden en indien mogelijk nog uitgebreid naar het functionele.

Wat in de voorgaande jaren geleidelijk aan werd aangeleerd binnen de school, wordt nu ook buiten de school getraind en toegepast zodat de leerlingen hiermee in hun dagelijkse leefomgeving kunnen omgaan.

Tarwe

Vrije plaatsen voor schooljaar 2023-2024: kijk hier

Sommige van onze leerlingen zijn motorisch en cognitief niet altijd in staat om volledig zelfstandig zorg te dragen voor hun persoonlijk welzijn.

Ze hebben nood aan ondersteuning en individuele begeleiding bij heel wat handelingen. In de Tarwe-klassen komen we hieraan tegemoet.

Gerst

Vrije plaatsen voor schooljaar 2023-2024: klik hier

Voor leerlingen die een grote nood hebben aan structuur, voorspelbaarheid en regelmaat is er een gestructureerde leeromgeving uitgewerkt.  Per leerling zijn specifieke leertrajecten, weekschema’s, dagschema’s en werkschema’s voorzien.

Rogge

Vrije plaatsen voor schooljaar 2023-2024: klik hier

Voor leerlingen die het emotioneel of gedragsmatig moeilijk hebben is er een individueel aanpak voor deze leerling voorzien.  Per leerling zijn specifieke leertrajecten, weekschema’s, dagschema’s en werkschema’s voorzien.  Ze worden hierbij extra ondersteunt in het leren omgaan met hun emoties en interacties met anderen op een sociaal aanvaardbare manier. 

De schoolinfrastructuur is aangepast en uitgebreid met een educatieve tuin.