Kinesitherapie
De doelstelling van kinesitherapie binnen onze school is het bekomen van een optimale motorische en psychomotorische ontwikkeling van de leerling.  

Om dit te bekomen, wordt van elke nieuwe leerling een klinisch kinesitherapeutisch en psychomotorisch onderzoek afgenomen. Aan de hand van deze testing stellen we een therapieplan op dat in overeenstemming is met het individuele handelingsplan.

 

De kinesitherapeutische behandelingsmethoden en de manier van werken worden steeds individueel aangepast.  De inhoud van de therapie kan bijgevolg uiteenlopend zijn.  

Zo werken we in de individuele therapie vooral rond:

• tekorten in het bewegingsstelsel
• psychomotoriek

Binnen de groepstherapie wordt er voornamelijk gewerkt rond:
• bewegingsactivatie
• sherborne
• vaardigheidskoffer

Vanuit de kinesitherapie begeleiden we de leerling, mits toestemming van de ouder, naar consulten bij de geneesheer-specialist (orthopedist, neuroloog, revalidatiearts,… ).

Hierdoor kunnen we gerichter therapie geven en eventueel overgaan tot het aanmeten/aanpassen van orthopedische materialen in overleg met de orthopedisch verstrekker.

Logopedie

De doelstelling van logopedie binnen onze school is de communicatie de leerling bevorderen. Tijdens de therapie willen we hen leren om hun behoeften, wensen, ideeën en gevoelens te verduidelijken.

Dit gebeurt op de gangbare manier (spreken, luisteren, lezen en schrijven) alsook met ondersteunde communicatievormen zoals SMOG en/of BETA-prenten.

De inhoud van de therapie kan zeer uiteenlopend zijn en kan ondermeer bestaan uit:
• bevorderen van de talige vaardigheden, mondeling en schriftelijk
• stimuleren van het taaldenken
• trainen van de primaire functies
• optimaliseren van de articulatie en mondmotoriek
• stimuleren van de spreekdrang
• verduidelijken en visualiseren van ervaringen
• trainen van taakspanning en aandacht
• werken rond emotiebeleving en sociale vaardigheden
• uitwerken van ondersteunde communicatiehulpmiddelen

De doelstellingen binnen de logopedische therapie worden zowel individueel als in groep aangeboden.

Verpleging

Het medisch aspect wordt binnen onze school opgevangen door een verpleegkundige. Ze behartigt de veiligheid, het welzijn en de hygiëne van onze leerlingen. Hierbij staat ze onder andere in voor medicatiebedeling, toiletmomenten, wondverzorging en begeleiding van medisch onderzoek.

Daarnaast bereidt zij zorgvuldig uitstappen voor en onderhoudt zij het contact met medische instanties, ouders en CLB.

Pedagogen

Als pedagogen is onze taak tweeledig. Om te beginnen staan wij mede in voor het welbevinden en de ontwikkeling van de leerlingen. We hebben oog voor de sociale, emotionele, cognitieve en psychische ontwikkelingen. Om de leerlingen maximaal te laten ontplooien, ondersteunen wij als pedagogen zowel de leerlingen als de leerkrachten.

Ten tweede werken we samen met directie en leerkrachten aan het optimaliseren van de visie van onze school om een zo goed mogelijk leer-en leefklimaat te ontwikkelen.

Onze school werkt vaak samen met externe partners, bijvoorbeeld internaat, psychiaters, andere hulpverleners, … In deze deze samenwerking zijn wij als pedagogen de contactpersoon. In dit alles worden de ouders steeds zoveel mogelijk betrokken.

Concreet kan onze ondersteuning bestaan uit volgende facetten:
• individuele gesprekken met de leerling met focus op aanleren van nieuwe vaardigheden
• telefonische contacten met de ouders
• overlegmomenten met hulpverleners, psychiater, …
• contacten met internaat waar de leerling verblijft
• overleg met leerkrachten over het functioneren van de leerling
• contact met CLB, …