OpleidingsVorm 1

Op OV1 bereiden we onze leerlingen voor op een toekomst in een beschermd leef- en bezigheidsmilieu. Dit betekent dat zij van thuis uit, of vanuit een beschermde woonvoorziening, naar een dagcentrum gaan. Het doel van de ontwikkeling is een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de leerling in de maatschappij. Belangrijk hierbij is het welbevinden van de leerling.
Omwille van de grote verscheidenheid aan leerlingen op OV1 delen we hen op in groepen die zo nauw mogelijk aansluiten bij hun behoeftes. Dit maakt het mogelijk om nog beter in te spelen op de individuele leerling. In de praktijk betekent dit dat in elke groep andere leerstof wordt aangeboden, gaande van zelfstandig eten en naar het toilet gaan tot rietvlechten en koken.

DSC02824_Snapseed

Verhelderend onderwijs
Voor leerlingen met een stoornis uit het autismespectrum en/of een psychiatrisch verleden is er een gestructureerde leeromgeving uitgewerkt. Per leerling zijn specifieke leertrajecten, weekschema’s, dagschema’s en werkschema’s voorzien.

De schoolinfrastructuur is aangepast en uitgebreid met een educatieve tuin.

Zorgklassen
Sommige van onze leerlingen zijn motorisch en cognitief niet altijd in staat om volledig zelfstandig zorg te dragen voor hun persoonlijk welzijn.

Ze hebben nood aan ondersteuning en individuele begeleiding bij heel wat handelingen. In de ZORG-klas komen we hieraan tegemoet.

DSCF3751_Snapseed

DSC02807_Snapseed

Doeklassen
Het hoofddoel van de doe-klassen is het aanbieden van doe-activiteiten (crea, koken…) waarbij de leerlingen de mogelijkheid krijgen om zichzelf nog meer te ontplooien. Het ‘doen’ is geen doel op zich, maar een middel om beter te functioneren.

Deze leerlingen hebben een redelijk goede taakspanning, maar hebben een basis nodig van zorg en structuur.

Functieklassen
In de functieklassen zitten leerlingen die op vlak van schoolse vaardigheden vrij goed scoren. De leerlingen krijgen de kans om deze vaardigheden verder uit te breiden en hiernaast te werken aan probleemoplossend denken en handelen. De belangrijkste doelstellingen zijn: durven opkomen voor zichzelf, een eigen mening kunnen vormen en verwoorden, kritisch kijken naar de wereld, op de hoogte zijn van de actualiteit en een sociaal leven kunnen opbouwen met wederzijds respect.

DSC03077

 

DSCF3740_Snapseed1015

De leerlingen die in de functie-vervolmaking terecht komen, hebben op hun niveau de meeste vaardigheden verworven. Deze vaardigheden worden verder onderhouden en indien mogelijk nog uitgebreid naar het functionele. Wat in de voorgaande jaren geleidelijk aan werd aangeleerd binnen de school, wordt nu ook buiten de school getraind en toegepast zodat de leerlingen hiermee in hun dagelijkse leefomgeving kunnen omgaan.

Vervolmakingsklassen
De leerlingen, die in de vervolmakingsklassen zitten, worden voorbereid om zo goed mogelijk ingeschakeld te worden in arbeidsgerichte activiteiten in hun latere leefomgeving, met de nadruk op het gelukkig zijn.

DSC02837_Snapseed